Privacy Voorwaarden

Moniek Peijnenburg geeft veel om je privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die ik over jou en je gebruik van onze diensten heb verzameld. Ik stel je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Moniek Peijnenburg. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23/12/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over jou door mij worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik aan je uit op welke wijze ik je gegevens opsla en hoe ik je gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan mij verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over mijn privacy beleid kan je contact opnemen, je vindt de contactgegevens aan het einde van mijn privacy beleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze ik je gegevens verwerk, waar ik deze opsla, welke beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Web hosting

Mijn Domein

Ik neem web hosting- en e-maildiensten af van Mijn Domein. Mijn Domein verwerkt persoonsgegevens namens mij en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Mijn Domein heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Mijn Domein Media is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Mijn Domein

Ik maak voor mijn reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Mijn Domein. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van je en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Mijn Domein heeft geen toegang tot mijn postvak en ik behandel al mijn e-mailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Ik gebruik je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Ik gebruik je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om – anders dan op je verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vraag ik je hiervoor expliciet toestemming. je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en mij of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Moniek Peijnenburg op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen je gegevens te delen, maar ik zal mij binnen de mogelijkheden die de wet mij biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Ik bewaar je gegevens zolang je cliënt van mij bent. Dit betekent dat ik je klantprofiel bewaar totdat je aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij mij aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je cliëntprofiel en documenten die ik naar aanleiding van je opdracht heb vervaardigd.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Ik leg je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar je bij mij reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik je vragen je te legitimeren. Ik houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die ik binnen mijn systemen hanteer. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat ik je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik verwerk en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens heb opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik verwerk en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik verwerk die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik verwerk en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die ik heb verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan ik in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Moniek Peijnenburg. Als je bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik verwerk aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Ik verwerk je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. De statistieken worden op anonieme wijze verzameld. Dat wil zeggen dat je IP-adres geanonimiseerd is.

Wijzigingen in het privacy beleid

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerk, dan breng ik je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Moniek Peijnenburg
werk@moniekpeijnenburg.nl